Uitgangspunten

Het Cultuurhuis is alle dagen van de week van 08.30 tot 24.00 uur toegankelijk, ook tijdens de vakantieperiodes van scholen. Om reden van veiligheid van personen is de voordeur echter niet alle uren geopend. Huurders die met hun mobiel geregistreerd in het computersysteem van het Cultuurhuis kunnen buiten de openingstijden (zie de pagina “Cultuurhuis’) echter wel het gebouw in.

Huren van ruimten is alleen mogelijk voor non-profit organisaties en verenigingen die voldoen aan de gemeentelijke definitie van cultuur (hedendaagse kunst, folklore en en erfgoed). Verhuur geschiedt per dagdeel: de ochtend van 08.30 tot 12.30 uur; de middag van 13.30 tot 17.30 uur; de avond van 18.30 tot 23.00 uur. Afwijkende tijden zijn mogelijk mits tijdig vooraf besproken met de huismeester.
Om administratieve redenen dient een aanvraag voor huren van een ruimte minimaal 5 (werk)dagen van te voren ingediend te worden.

Bij verhuur van ruimten wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • gedeeld gebruik tijdens één of meerdere dagdelen in een week en een heel jaar lang (vaste huurder),
 • periodiek of incidenteel gebruik in de loop van een jaar.

Bij gedeeld gebruik huurt een vereniging of organisatie voor alle weken van een jaar voor een vast dagdeel in de week dezelfde ruimte of meerdere ruimten. De ruimten worden voor een ander dagdeel in de week aan een andere gebruiker verhuurd (meervoudig gebruik). Elke vaste gebruiker heeft de zekerheid dat de gehuurde ruimten op het gewenste dagdeel het hele jaar (dus ook in de schoolvakanties en tijdens feestdagen) beschikbaar zijn.

Bij periodiek of incidenteel gebruik wordt een ruimte voor een dagdeel, meerdere dagdelen of enkele weken verhuurd. Periodieke of incidentele gebruikers kunnen met eigen mensen de opstelling van aanwezig meubilair voor hun activiteit desgewenst wijzigen mits na afloop van de activiteit weer de oorspronkelijke opstelling wordt teruggebracht.

Alle lokalen worden hetzij ongemeubileerd dan wel met meubilair verhuurd tenzij anders overeen wordt gekomen. Meer informatie staat op de pagina zalen en lokalen.
In overleg met de stichting kunnen permanente of vaste huurders op eigen kosten voorzieningen (bv gordijnen, kasten of dergelijke) aanbrengen.

De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van een goed (kleding, werkstukken, materialen, etc.) van gebruikers in of nabij het gebouw. Elke gebruiker dient eigen voorzieningen c.q. eigendommen zelf te verzekeren.

Beschikbaarheid

Voor een vereniging of organisatie die geïnteresseerd is in huren van een ruimte is o.a. van belang te weten of die nog beschikbaar is. Op onderstaande plattegronden ziet u de (blauwe) nummers van verhuurbare ruimtes. Door de naam of het nummer van een gewenste ruimte in de kolom hiernaast aan te klikken, krijgt u informatie over de  beschikbaarheid van een ruimte in een bepaalde maand van het jaar en de dagen en de dagdelen.

Door onder het betreffende dagdeel de naam van de organisatie, een contactpersoon, een mailadres en een digitaal factuuradres in te vullen en op verzenden te klikken, wordt een aanvraag naar de secretaris verzonden. De secretaris neemt binnen enkele dagen na ontvangst contact op om zo nodig een afspraak te maken. Besproken kan worden of uw vereniging of organisatie gerangschikt kan worden onder de gemeentelijke definitie Cultuur en dus huren mogelijk is. Ook kan indicatief over een huurprijs van de gewenste ruimte(n) worden gesproken, evenals over de te respecteren huisregels.

Huurprijzen

Voor bepalen van een huurprijs van een ruimte is van belang:
1. of sprake is van een amateur vereniging dan wel andersoortige organisatie
2. of sprake is van een vaste huurder dan wel een periodieke/incidentele huurder
3. of huren van de ruimte voor één dagdeel of een hele dag wordt gewenst
4. of huren van een kleine, middelgrote of grote ruimte gewenst is
5. of gebruik van extra faciliteiten (bv. life stream in theaterzaal, mobiele geluidsinstallatie) gewenst is.
6. of bij huren van de theaterzaal inhuur van een externe professionele technieker nodig is.
Vanwege bovenstaande verscheidenheid aan mogelijkheden worden op de website geen concrete huurbedragen voor de verschillende soorten huurders en verschillende ruimtes vermeld.

Algemene Voorwaarden incidentele verhuur

A. Lokalen voor gedeeld gebruik (excl. theaterzaal, zie ad B)

Het gehuurde

 • Indien de activiteit van gebruiker anders is dan het gestelde in de huurovereenkomst heeft de Stichting het recht de overeenkomst als nietig te beschouwen c.q. de activiteit van gebruiker te beëindigen. De overeen gekomen gebruikersvergoeding dient dan toch volledig te worden voldaan.

Huurbedrag

 • Met ingang van 1 juli van elk kalenderjaar worden de huurprijzen geïndexeerd met de CBS consumentenprijsindex van drie maanden voor die datum.
 • Bij afmelding dienen de volgende percentages van het huurbedrag voldaan te worden:
  • Bij annulering tot 2 weken voor de uitvoeringsdatum van de opdracht: 50% van de vergoeding
  • Bij annulering tot 1 week voor de uitvoeringsdatum van de opdracht: 75% van de vergoeding
  • Bij annulering binnen 1 week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum: 100% van de vergoeding
 • Huurder is verplicht afmelding van gebruik zo snel als mogelijk te melden aan de Stichting. Indien sprake is van annulering vanwege maatregelen van rijkswege of andere overmacht, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Het huurbedrag wordt tezamen met eventuele andere bedragen aan het eind van de maand waarin de activiteit plaatsvindt digitaal gefactureerd. De factuur dient binnen 2 weken na ontvangst te worden voldaan.
 • Indien het huurbedrag niet binnen 2 weken wordt voldaan, heeft de Stichting het recht de vergoeding te verhogen met de wettelijke rente dan wel door een incassobureau te laten verhalen. Daaraan verbonden kosten komen ten laste van gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden

 • De ter beschikking gestelde lokalen zijn bestemd voor gebruik ten behoeve van de in de huurovereenkomst vermelde activiteit. Gebruik voor privédoeleinden of andere activiteiten is niet toegestaan.
 • Huurder dient eventueel gereed maken van de lokaal voor de activiteit zelf te verzorgen, een en ander in overleg met en na toestemming van de huismeester.
 • Huurder dient direct na afloop van de activiteit de lokaal schoon op te leveren en inboedel in de oorspronkelijke opstelling terug te zetten. Eventueel benodigde schoonmaakmaterialen stelt de Stichting ter beschikking.
 • Indien huurder de lokaal niet schoon oplevert naar genoegen van de Stichting, is de Stichting gerechtigd om de lokalen schoon te laten maken en de kosten te verhalen op gebruiker.

Zaken en diensten

 • Huurder kan gebruik maken van in de keuken aanwezige apparatuur.
 • Huurder kan gebruik maken van door de Stichting ingekochte dranken tegen betaling aan de Stichting van de bepaalde vergoeding. Voor de personele bezetting c.q. bediening in de keuken dient gebruiker zelf zorg te dragen. Het is huurder niet toegestaan zelf dranken mee te brengen c.q. te (laten) nuttigen in de lokalen.

Schaderegeling

 • Wanneer huurder enige schade aan de lokalen niet voor eigen rekening herstelt, dan wel de lokalen bij beëindiging van de overeenkomst niet schoon oplevert, is de Stichting gerechtigd de schade te laten herstellen en de betaalde kosten inzake herstel van de schade en de schoonmaak te verhalen op huurder.

B. Theaterzaal met aangrenzende kleedkamer
Voor de theaterzaal zijn, aanvullend aan de hierboven omschreven voorwaarden voor lokalen, de volgende extra voorwaarden van kracht.

 • Het is mogelijk het aanwezige vaste podium met losse delen over de volle breedte en een diepte van 2 meter uit te breiden. Deze optie dient tijdig met de huismeester besproken te worden en huurder dient de extra delen met eigen menskracht te plaatsen. De optie heeft een meerprijs ten opzichte van het op de huurovereenkomst vermelde huurbedrag.
 • Voor een standaardinstelling en bediening van de apparatuur in het theater (licht / geluid / beamer) dient minimaal 4 weken voor de datum van de activiteit overleg plaats te vinden met de huismeester. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat een technieker van het Cultuurhuis beschikbaar is om de apparatuur te bedienen.
 • indien meer dan een standaardinstelling voor licht en/of geluid gewenst wordt, dient huurder een externe technieker in te huren. Huurder dient met de Stichting deze inhuur te bespreken. De kosten van inhuur dienen door huurder voldaan te worden naast het huurbedrag.